U bent hier

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). Maar wie zijn er in vertegenwoordigd en wat doen zij nou eigenlijk? En wat zijn de rechten van de medezeggenschapsraad? Wie zit er in de MR? In dit stuk zullen we deze vragen beantwoorden en misschien wil je straks zelf wel actief lid worden!

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Basisschool ’t Kirkeveldsje is samen met 57 andere scholen aangesloten bij Stichting Innovo. Al deze scholen zijn vertegenwoordigd in de GMR: dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Zij hebben een eigen reglement en zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de plaatselijke MR-en. De bevoegdheden van de GMR liggen vast en gaan over zaken die alle scholen gezamenlijk aangaan. De MR gaat over het specifieke beleid van de school.

Hoe is de MR samengesteld?

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen hebben 4 leden in de MR. Hiermee worden zowel de belangen van de leerlingen en ouders, als die van de leerkrachten en overig personeel behartigd. Zitting in de MR vindt plaats voor een periode van 4 schooljaren  Na 4 schooljaren kan een lid herkozen worden of kan een nieuw lid zijn of haar plaats innemen.

Wat doet de MR en wat zijn haar rechten?

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen. Zij kan de directie gevraagd en ongevraagd voorstellen doen over het beleid van de school. Op een aantal punten heeft de MR instemmingbevoegdheid. Dat betekent dat de MR akkoord moet zijn voordat de school het voorgestelde beleid mag uitvoeren. Te denken valt hierbij aan: wijzigen van onderwijskundige doelstellingen van de school, wijziging van het schoolreglement en nog een aantal andere taken. De twee geledingen in de MR hebben, zoals je voor kunt stellen, ook hun eigen instemmingbevoegdheden. De personeelsgeleding heeft bijvoorbeeld instemmingbevoegdheid bij vaststellen of wijzigen van hun verlofregeling, maar ook verandering in taakverdeling. De oudergeleding heeft ondermeer instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling van de onderwijstijd, de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussen- en buitenschoolse opvang en vaststelling van de schoolgids. Daarnaast heeft de MR adviesbevoegdheid. Daarbij hoort bijvoorbeeld wijziging of vaststelling van beleid tot het toelaten van leerlingen, het regelen van de vakantie, nieuwbouw en nog vele andere zaken.

Wat is de werkwijze van de MR?

De MR komt ca. 6 keer per schooljaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata en de agenda staan op de website vermeld. De data kun je ook terugvinden in de schoolkalender. Op verzoek van de MR woont de directeur van de school de vergadering geheel of gedeeltelijk bij. Indien nodig is er overleg met  de ouder­raad en de SAC.

Wie zit er in de MR?

Onder het kopje “Wie is Wie” zie je wie er nu in de MR de ouders, kinderen en het personeel vertegenwoordigen.

Actief meedenken over de school?

Als ouder kun je je stem laten horen op de school. Heb je vragen of suggesties voor het beleid op school dan kun je die via de MR leden aan de orde brengen tijdens de MR vergaderingen. Dat kan door één van de leden persoonlijk aan te spreken maar het is ook mogelijk om één van de leden (leerkrachten) te mailen. Zij zorgen er dan voor dat uw vraag in de MR-vergadering besproken wordt. Let wel, het gaat enkel over zaken die de hele school aangaan. De MR heeft geen zeggenschap over individuele problemen. Deze moet je rechtstreeks met de leraren of de directie bespreken. Lijkt het je leuk om deel uit te maken van de medezeggenschapsraad, wacht dan tot de nieuwe verkiezingen op school aan het einde van het schooljaar en stel je kandidaat.

Wil je meer weten over de MR?

Voor meer achtergrondinformatie over het functioneren en de bevoegdheden van de MR kun je vinden via onderstaande links.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toezicht-op-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-doet-de-medezeggenschapsraad-mr-in-het-onderwijs.html

onderwijs 2011-2012. Gids voor ouders en verzorgers

WMS