U bent hier

Agenda MR

Vergaderdata voor het lopende schooljaar

November 2017 (vergadering 28-11-2017)

 1. Opening vergadering 19.30 uur
 2. Notulen vergadering d.d. 24-10-2017
 3. Inspectiebezoek op 14 december 2017
 4. Veranderde schooltijden, bijgestelde briief voor ouders
 5. RI&E update
 6. Aankomend monitorgesprek
 7. Innen van overblijfgeld
 8. Communicatie over groepsindeling
 9. Jaarverslag MR 2016-2017
 10. Screening schoolgids t/m blz.45
 11. Ingekomen post

      12. Communicatie in groep bij overlijden

      13. Wat verder ter tafel komt

       14. Sluiting vergadering uiterlijk om 21.30 uur

Oktober 2017 ( vergadering 24-10-2017)

 1. Opening vergadering om 19.30 uur

 2. Notulen vergadering d.d 03-07-2017

 3. Kort verslag van curcus financiën  (Veronique en Jacqueline)

 4. Veranderde schooltijden

 5. Afspraken over vergaderdata, notuleerbeurten en schema van aftreden

 6. Jaarverslag GMR schooljaar '16 - '17

 7. Brief Innovo, collectief vastgesteld

     - schoolgids '17 - '18

     -  schoolondersteuningsprofiel 2017

 8. Concept jaarverslag MR voorgaand schooljaar

 9. Actualiseren website

10. Ingekomen post

     a. mail GMR (Verhiel) bezoek vergaderin (I-coach)

     b. www. innovo.nl

     c. www.voo.nl

     d. www.cnvo.nl

     e. www.aob.nl  mail mini-conferentie te Sittard

11. Screening schoolgids

12. Wat verder ter tafel komt

13. Sluiting vergadering uiterlijk om 21.30 uur

  

 

Juli 2017 (vergadering 03-07-2017)

 1. Opening vergadering om 19.30 uur bij Jacqueline

 2. Notulen vergadering d.d 13-07-2017

 3. Toelichting gespaarde bedrag OR (Wendy)

 4. Vaststelling schoolgids volgend schooljaar

 5. Schooljaarplan '17 - '18 (instemming)

 6. Formulier formatie voor PMR

 7. Veranderde schooltijden

 8. Scholing financiën op 03-10-2017

 9. Ingekomen post

     a. www.innovo.nl

     b. www.voo.nl

     c. www.cnvo.nl

10. Wat verder ter tafel komt

11. Sluiting vergadering uiterlijk om 21.30 uur 

 

Juni 2017 (vergadering 13-06-2017)

1. Opening vergadeing 19.30 uur

2. Notulen vergadering d.d. 18-04-2017

3. Rapportage interne audit

4. Begroting, event. vragen

5. Vitale medewerker/ verzuim

6. Evaluatie schooljaarplan '16 - '17

7. Plannen schooljaarplan '17 - '18

8. Update schoolondersteuningsprofiel

9. Ingekomen post

    a. www.innovo.nl

    b. www.voo.nl

    c. www.cnvo.nl

10. Wat verder ter tafel komt

11. Sluiting vergdering uiterlijk 21.30 uur

April  2017 (vergadering 18-04-2017)

 1. Opening vergadering 19.30 uur

 2. Notulen vorige vergadering d.d. 22-11-2016

 3. Interne audit

4. Concept schoolorganisatie 2017/2018

5. Begroting

 6. Verslag bijeenkomst vitale medewerker

 7. Tijdpad veranderde schooltijden

 8. Advies kadernota

  9. Ingekomen post

    a.  www.innovo.nl (link is external)

    b.  www.voo.nl (link is external)

    c.  www.cnvo.nl (link is external)

10. Wat verder ter tafel komt

11. Sluiting vergadering uiterlijk om 21.30 uur

 

 

Januari  2017 (vergadering 17-01-2017)

 1. Opening vergadering 19.30 uur

 2. Verwelkoming Marjo Bessems,tijdelijk lid MR leerkrachtgeleding

 3. Notulen vorige vergadering d.d. 22-11-2016

 4. Resultaat jaarlijkse evaluatie protocol Veiligheid op School

  - tekst schoolgids schorsing

  - update veiligheidsplan

  - quickscan personeel in januari

  - update document actief burgerschap

  - stand van zaken meldcode KM

 5. Schooljaarverslag voorgaand jaar/monitor

   - verslag monitorgesprek 6 december

 6. Evaluatie ouderparticipatie en andere gremia i.s.m. ouderraad, evt plan van aanpak

 7 .Voortgang schoolplan/schooljaarplan

   - concept kadernota en vier strategische lijnen zijn mede  "leidend" in de voortgang

  8. jaarverslag GMR Innovo over het schooljaar 2015-2016

  9. Ingekomen post

    a.  www.innovo.nl

    b.  www.voo.nl

    c.  www.cnvo.nl

10. Wat verder ter tafel komt

11. Sluiting vergadering uiterlijk om 21.30 uur

 

Oktober 2016 (vergadering 11-10-2016)

 1. Opening vergadering 19.30 uur

 2. Speciaal woord voor Simone Soons, MR lid tot einde schooljaar '15-'16

 3. Notulen vorige vergadering

 4. Afspraken over voorzitterschap, notuleerbeurten en schema van aftreden

 5. Inbreng aantal punten van Anita:

    - aantal PMR leden in januari

    - leerlingenaantal, teldatum 1 okt., gevolgen voor personeelsbestand '17-'18

    - verslag afhandeling klacht

    - generatiepact

 6. Jaarverslag MR '15-'16

 7. Actualiseren website

 8. Ingekomen post

    a.  www.innovo.nl (link is external)

    b. mail GMR (Verhiel)

    c.  www.voo.nl (link is external)

    d.  www.cnvo.nl (link is external)

 9. Verslagdoor een van de PMR leden over de schoolontwikkelingen die opgestart zijn (oudervertelgesprek, PBS, en Natuur&Techniek)

10. Wat verder ter tafel komt

11. Sluiting vergadering uiterlijk om 21.30 uur

 

November 2016 (vergadering 22-11-2016)

 1. Opening vergadering 19.30 uur

 2. Notulen vergadering d.d. 11-10-2016 met reacties van Anita

 3. Schema van aftreden, ter controle

 4. Protocol grensverleggend gedrag van kinderen met uitleg door Mariet (Innovo tekst bijgesteldvoor schoolgids tav schorsing en verwijdering)

 5. PBS, terugblik ouderinformatieavond en toelichting verloop van dit project en project Natuur&Techniek door Veronique

 6. Leerlingenpanel

 7. Ingekomen post

    a.  www.innovo.nl (link is external)

    b. mail Ton Verhiel ( voorzitter OPR Heerlen)

    c.  www.voo.nl (link is external)

   d.  www.cnvo.nl (link is external)

 8. Tekenen jaarverdlag MR voorgaand schooljaar

 9. Speciaal woord voor Mariet

10. Wat verder ter tafel komt

11. Sluiting vergadering uiterlijk om 21.30 uur