U bent hier

Informatieblad 450


Aankondiging: grote kans op staking onderwijs 27 juni

Zoals u wellicht in de media vernomen heeft bestaat de kans dat er op 27 juni het eerste uur gestaakt wordt en de scholen dicht zijn. Waneer dit doorgaat betekent het dat de school pas vanaf 09.30 uur open is en de kinderen pas vanaf dat tijdstip kunnen komen. Binnen de Limburgse schoolbesturen staat dit de komende dagen hoog op de agenda en is er de intentie hierin één lijn af te spreken en er gezamenlijk in op te trekken. Met grote zekerheid kunnen wij u nu al zeggen dat op 27 juni de kinderen pas vanaf 09.30 uur naar school kunnen komen. Wij willen dit nu al aankondigen zodat u voldoende tijd heeft iets te regelen. Zodra wij meer weten hoort u dat!

Meer info: http://www.volkskrant.nl/binnenland/waarom-basisschoolleraren-gaan-staken-en-waarom-dat-eerst-maar-een-uur-is~a4499413/


Schoolorganisatie 2017-2018.

We zijn achter de schermen al een tijdje bezig met de schoolorganisatie. We hebben u al eerder op de hoogte gebracht van de groepen die gevormd gaan worden. Inmiddels zijn we aangekomen bij de afrondende fase. Bij de indeling van de groepen en de personeelsbezetting spelen een aantal items een rol. Die willen we met u delen.

Het begint op de eerste plaats met de financiën. Het aantal leerlingen bepaalt het aantal leerkrachten/personeel dat aangesteld kan worden. Als peildatum voor komend schooljaar wordt binnen onze stichting de teldatum van 1 oktober 2016 aangehouden. Op deze datum hadden wij 15 leerlingen minder. Dat betekent dat in het schooljaar 17-18 minder financiën beschikbaar zijn voor het aanstellen van personeel.

Op de tweede plaats hangt de inzet van personeel ook samen met een aantal andere factoren. Wie is tijdelijk aan onze school verbonden, wie stroomt in van een andere school en wie gaat uitstromen? Maar ook wie heeft welke kwaliteiten die ingezet kunnen worden en hoe past dat bij de werktijdfactor. De meeste leerkrachten werken parttime of hebben vrije dagen in relatie tot hun leeftijd. Ons uitgangspunt is maximaal twee leerkrachten voor de groep. Dat lukt overwegend.

Welke personele ontwikkelingen/veranderingen zijn er? Alle tijdelijk aangestelde groepsleerkrachten van de Flexforce van Stichting Innovo (Céline Duijsings, Michelle Klos en Thessie van Loo) zullen uitstromen. Zij nemen hun plaats in de Flexforce weer in. Maar er zijn ook nog andere ontwikkelingen: Gret Wolfs is meer dan 2 jaar met ziekteverzuim en stroomt per 1 juli geheel uit. Momenteel vervangt Thessie van Loo als Flexforcer van Stichting Innovo Gret. Thessie blijft tot aan de zomervakantie. Na de zomervakantie wordt deze formatieplek ingevuld door Mark Maas. Mark is afkomstig van Basisschool Valkenburg en zal zich binnenkort in het infoblad aan jullie voorstellen. Juffrouw Susanne Janssen en juffrouw Joyce Savelkoul hebben werktijdfactorvermindering aangevraagd. Ook juffrouw Marjo Bessems gaat minder werken omdat zij van een regeling ‘Ouder personeel’ gebruik maakt. Als laatste is bij u vast bekend dat juffrouw Ine van Kan zwanger is. Haar verlof gaat vlak voor de zomervakantie in. Op dit moment is nog niet duidelijk wie haar in het bevallingsverlof gaat vervangen. Ook de inzet van de onderwijsassistente Rachel van Erp is nog niet in gepland.

In relatie tot mogelijkheden van inzet personeel kijken we op de derde plaats bij de schoolorganisatie naar de aantallen leerlingen van de jaargroepen. Voorbeeld: een grote groep 8 en een grote groep 5 zijn te groot om alle kinderen van die groepen bij elkaar te plaatsen. Om tot een verantwoorde groepsgrootte te komen moeten we combinatiegroepen maken.

Al deze punten hebben geleid tot de volgende groepindeling.
Helemaal bindend is deze nog niet omdat we nog in beraad zijn over de kleutergroepen. Het is mogelijk dat het een enkele groep 1 met instroom van vier jarigen wordt en een enkele groep 2.

Welke volgende stappen moeten nog genomen worden en hoe merkt u hier iets van?

Voor de samenstelling van de groepen hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Een evenredige verdeling van het aantal leerlingen over de groepen.
  • Een evenredige verdeling van het aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • Een evenredige verdeling tussen jongens en meisjes.
  • Bij de combinatiegroepen is één van de uitgangspunten het goed kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. Een ander uitgangspunt is het hebben van bepaalde mate van zelfstandigheid. Ook hierbij kan ervoor gekozen worden om leerlingen, die in mindere mate beschikken over bovenstaande kwaliteiten, toch te plaatsen in een combinatiegroep. Dit heeft dan te maken met de al eerder opgesomde punten.

Wij vinden de samenstelling van de groepen in balans en gaan daarin niet veranderen. Uitzondering hierop zijn de kleutergroepen en dus de groepen 3 van het schooljaar 2017-2018.

We starten met de samenstelling van deze groepen op 19 juni. Voorafgaand worden de kinderen van de kleutergroepen in de gelegenheid gesteld om aan hun juf te vertellen wie hun vriendjes zijn en met wie ze graag en goed kunnen samenwerken (3 kinderen). Hierbij is geen volgorde van belang. Ook het aantal drie betekent niet dat ze bij alle drie de opgenoemde kinderen in de groep komen. Vanwege pedagogische overwegingen wordt er soms voor een bepaalde indeling gekozen waarbij vriendjes of vriendinnetjes niet bij elkaar geplaatst kunnen worden.

De groepslijsten met de namen van de kinderen worden meegegeven bij het laatste rapport (30 juni). Ook de kleutergroepen krijgen de lijsten mee. De leerkrachten kunnen u een toelichting geven op de groepsindeling, maar de indeling blijft zoals die is. Dit is verleden schooljaar als beleid met de MR afgesproken.

Directeur en team van ’t Kirkeveldsje.


  • … de oma van Jeffrey en Kyano Bekkers afgelopen weekend is overleden? Wij wensen de naasten veel sterkte met het verwerken van dit verlies.