U bent hier

Informatieblad Extra Uitgave einde schooljaar 2016-2017


De ontwikkeling van het onderwijs in de periode 2015-2019

Elke school werkt met een schoolplan voor een periode van vier jaar. In dit plan staan onder meer de visie, missie en kernwaarden beschreven. Dit is de bodem voor schoolontwikkelingen. Vanuit deze bestaande situatie worden de ontwikkelingen/ vernieuwingen voor vier jaar opgenomen. In augustus 2015 is de school gestart met de planperiode 2015-2019. Jaarlijks worden de ontwikkelingen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Hoe komen de keuzes van de ontwikkelingen en vernieuwingen tot stand? De drie belangrijkste lijnen worden hieronder beschreven.

Op de eerste plaats zijn de visie op onderwijs, missie en kernwaarden een belangrijke basis waarop keuzes worden gemaakt. In het kort voor onze school: ‘ t Kirkeveldsje de sleutel tot samen leren leren, leren leven.

De kernwaarden van Basisschool ’t Kirkeveldsje zijn:

1. De school biedt veiligheid en welbevinden voor kinderen en het team.
2. De school biedt de kinderen en het team mogelijkheden tot samenwerking.
3. Op de school is er oog voor rust, orde en structuur.
4. De school streeft naar kwaliteit van leven en leren.

In de schoolgids kunt u in de paragraaf ‘waar de school voor staat’, meer lezen over de visie.

Op de tweede plaats wordt bekeken welke leerlingen de school bezoeken. Dat wordt de leerling populatie genoemd: welke kenmerken hebben de leerlingen waarmee de school in het aanbod rekening moet houden.
De school heeft de leerling populatie in 2015 in kaart gebracht en toen als volgt beschreven: Op Basisschool ‘t Kirkeveldsje zijn weinig kinderen met gediagnosticeerde gedragsstoornissen. Daarentegen is de score van de meer-/hoogbegaafden met 12 % vrij hoog. Er is zichtbaar dat de scores van de executieve functies (uitvoerende regelfuncties zoals aandacht en impulscontrole) meer dan 13% onvoldoende beheerst wordt. Dit kan uitgesplitst worden in motivatie (14%) concentratie (21%), luisterhouding (22%) en zelfvertrouwen (13%). Executieve functies spelen een centrale rol voor het cognitieve en sociaal-emotionele functioneren van kinderen en hun schoolsucces. Ze ondersteunen een goede zelfcontrole, leren problemen op te lossen en kunnen redeneren en plannen. Bij de kenmerken is de sociale veiligheid opgenomen; 93 % van de kinderen geeft aan positief te staan in vriendschappen en contact en 7 % ervaart het als matig/ zwak.
Het welbevinden is een belangrijk speerpunt voor de school; alle kinderen moeten zich geborgen en geaccepteerd voelen. Dan pas ontstaat er een sfeer van vertrouwen waardoor optimale ontwikkeling plaats kan vinden.

Op de derde plaats zijn de opbrengsten o.a. op gebied van rekenen, taal en lezen als ook sociaal-emotioneel van belang voor keuzes van bv. methodieken, aanpakken en materialen. In de schoolgids of op Scholen op de kaart ( https://www.scholenopdekaart.nl/) is meer te vinden over de opbrengsten van de school.

Op grond van de visie, kenmerken van de leerlingen en de opbrengsten van het onderwijs zijn er drie beleidsterreinen die als kapstok dienen voor de planperiode 2015-2019:

  • Veiligheid (fysiek en sociaal)
  • Opbrengstgericht werken/passend onderwijs
  • Brede ontwikkeling van kinderen.

Wat ziet u hiervan op school?

Voor het schooljaar 2017-2018 worden op deze drie gebieden de meest zichtbare ontwikkelingen beschreven.

Onderdeel Veiligheid

SWPBS

Vanuit de wetgeving Sociale Veiligheid op school (april 2014) behoort elke school een veilige plek te zijn voor alle leerlingen. Pesten bedreigt dit uitgangspunt. Basisschool 't Kirkeveldsje heeft gekozen voor een aanpak waarbij het sociaal-emotioneel leren van de hele school de hoogste prioriteit krijgt namelijk door SWPBS (School Wide Positive Behavior Support), waarin ook het voorkomen van pesten is opgenomen.

SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert deze de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.
In schooljaar 2016-2017 heeft de school een start gemaakt met SWPBS. De ouders zijn regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen. In het schooljaar 2017-2018 wordt deze aanpak vervolgd en de aandacht gericht op de regels in de groep en pestpreventie. Op de schoolkalender staat in het kort het belang van SWPBS beschreven, staan foto’s van het eerste jaar en zijn de spreuken gewijd aan SWPBS. In januari 2018 worden de ouders uitgenodigd voor een informatieavond/ Worldcafé, gewijd aan SWPBS.

Onderdeel Opbrengst gericht werken en Passend Onderwijs

-Werken in drie niveaus en meer
Passend onderwijs betekent voor de leerling populatie van Basisschool ’t Kirkeveldsje, dat er meer toegelegd zal worden op differentiatie. Het werken in drie niveaus en het werken met leerlingen die meer nodig hebben, heeft onze aandacht.

- Aanbod vakgebied Natuur en techniek
Vanuit het standpunt dat het voor een (kinder-) brein van groot belang is betekenisvol te leren, gekoppeld aan concrete ervaringen, is de school vorig jaar gestart met thematisch werken binnen het vakgebied natuur en techniek. Alle groepen werken gedurende een bepaalde periode aan dezelfde onderwerpen. Er wordt dan niet vanuit een methode gewerkt, maar vanuit leervragen van de kinderen. Voor schooljaar 2017-2018 is gekozen voor de thema’s: ‘Dino’s’, ‘Alles over afval’, ‘Eten van veraf en dichtbij’. Elke thema wordt geïntroduceerd en afgesloten met een activiteit voor de hele school. Een voorbeeld van vorig schooljaar was de Ice Carver die het thema water opende. Een voorbeeld van een afsluiting was de BredeSchoolpresentatie bij het thema bouwen.

Deze manier van werken vraagt van de kinderen samenwerkingsvaardigheden. Coöperatieve werkvormen zullen daarvoor worden ingeoefend en ingezet.

Onderdeel Brede ontwikkeling van kinderen

-Kinderen laten ontdekken waarin ze ‘creatief’ zijn.
Op de schoolkalender staan ‘Crea-doe-middagen’ vermeld. Tijdens deze momenten werken de leerlingen groepsdoorbrekend binnen hun eigen cluster en gaan ze aan de slag met creatieve vakken zoals bijvoorbeeld koken. Op deze manier kunnen de leerlingen hun eigen talenten ontdekken.

-Aanbod vakgebied Engels
De leerlingen op Basisschool ’t Kirkeveldsje hebben behoefte aan uitdaging. Daarom is de school vorig schooljaar gestart met het vakgebied Engels vanaf groep 1. De methode ‘ Groove me’ wordt in de groepen 1 tot en met 8 gebruikt. Het tweede jaar wordt gebruikt om dit goed te implementeren.

De werkwijze van ‘Groove me’: iedere les start klassikaal met het digibord en een serie met oefeningen rondom een song: kinderen luisteren met elkaar, raden waar het liedje over gaat, herkennen woorden, beelden het uit en zingen (karaoke). Na het klassikale gedeelte gaan kinderen individueel of in tweetallen aan het werk met werkbladen, ieder kind op z’n eigen niveau.

-Zorgen voor de wereld van morgen.
In het schooljaar 2016-2017 hebben we een beleidsdocument ‘Actief Burgerschap’ opgesteld. In dit document is het aanbod beschreven waarmee de school beoogd de kinderen waardering voor zichzelf, de ander en de wereld te laten verkrijgen. Het aanbod is in een doorgaande lijn van de groepen 2 tot en met 8 beschreven en vraagt nog om verfijning.

Ontwikkelingen zijn van belang maar hoe weten we of we de goede dingen doen?

De leerlingenpopulatie zal in schooljaar 2017-2018 opnieuw in beeld gebracht worden en er zal een verdiepingsslag in gemaakt worden. We gebruiken daarvoor o.a. de oudervertelgesprekken. Voorafgaand aan het oudervertelgesprek krijgen de ouders een vragenlijst om in te vullen. Het oudervertelgesprek zal voor de tweede keer worden opgepakt worden in het komende schooljaar. Dit jaar zal ouders geadviseerd worden de vragenlijst met hun kind te bespreken. Het kan voor de ouder en voor het kind verhelderend zijn. De school kan met de gegevens de kenmerken van de eigen leerlingen beter in kaart brengen.

Ook wordt er gebruik gemaakt van data verzameld door de ‘Onderwijsmonitor Limburg’. Vanuit de ‘Educatieve Agenda Limburg’ worden de ouders van de leerlingen in groep 2 en groep 8 tweejaarlijks gevraagd gegevens aan te leveren. Deze gegevens worden geanalyseerd en leveren data op waarmee de school kan bekijken wat de leerlingen nodig hebben.

Mochten deze gegevens niet voldoende informatie opleveren, dan zal er zoveel mogelijk aangehaakt worden bij momenten dat leerlingen en ouders bevraagd worden.

Momenten waarop ouders en leerlingen bevraagd worden:

-Het leerlingenpanel dat vorig schooljaar is opgestart, is succesvol gebleken. De directeur bespreekt 4x per jaar met het leerlingenpanel (leerlingen van de groepen 5 tot en met 8) een aantal onderwerpen. Waar mogelijk zullen ideeën en meningen van kinderen een vervolg krijgen.
-Tweejaarlijks zet Innovo een tevredenheidsonderzoek uit, bij de leerlingen van de groepen 7 en 8, ouders en personeel. In het voorjaar van 2018 wordt dit tevredenheidonderzoek wederom uitgezet.

Het tevredenheidonderzoek van 2016 heeft onder meer opgeleverd dat het schoolplein, de buitenspelmaterialen en het spelgedrag aangepakt zijn. Daarnaast heeft het onderwerp ‘Schooltijden’ de aandacht. Een werkgroep beraadt zich zorgvuldig hierover. In de loop van het schooljaar zullen alle ouders geïnformeerd worden over de manier waarop de school de schooltijden zal gaan aanpassen aan de veranderende tijd.

In het voorjaar van 2018 nemen we met de leerlingen van groep 8 deel aan een onderzoek/ peiling van de inspectie/cito voor het vakgebied Engels. De ouders van de leerlingen in groep 8 zullen tijdig geïnformeerd worden wat de deelname gaat inhouden. We ontvangen na afloop een rapportage waarin we kunnen zien hoe onze leerlingen hebben gepresteerd op de afgenomen toetsen en opdrachten. Tevens wordt een vergelijking gemaakt met de andere scholen die aan de peiling hebben deelgenomen. Hierdoor kunnen we zien hoe onze leerlingen hebben gepresteerd op deze opdrachten ten opzichte van leerlingen op andere scholen die dezelfde opdrachten hebben gedaan.

De SAC (schooladviescommissie) geeft advies aan de directeur en het schoolteam over verschillende ontwikkelingstrajecten. Daarnaast worden evaluaties en nieuwe plannen in de MR besproken die hierin een adviserende stem heeft.

Feedback en evaluaties zorgen ervoor dat de cirkel rond is: wat gaan we doen, hoe gaan we dat doen, hoe ging het en wat gaan we bijstellen.
  • ... de eerste verkoop van strippenkaarten voor het overblijven op maandag 4 september is? Vanaf 8 uur bent u welkom!
  • ... Wij drie geslaagden in ons team hebben? Juffrouw Maud en juffrouw Viola behaalden de opleiding 'Master SEN' en juffrouw Inge slaagde voor "adjunct directeur'. Hartelijk gefeliciteerd dames. Goed gedaan!
  • ... Groep 8 vorige week vrijdag heerlijk geluncht heeft. Ze genoten van een 'frietje met' onder de carport van de oma en opa van Bente.

  • ... dit het laatste infoblad van dit school jaar is? Wij wensen jullie allemaal een heel fijne vakantie. Graag tot ziens op de eerste schooldag, maandag 28 augustus.